การประชุมคณะทำงานพัฒนาการศึกษาประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชั้น 2 สำนักหอสมุด

การประชุมคณะทำงานพัฒนาการศึกษาประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชั้น 2 สำนักหอสมุด

 

ประธานที่ประชุม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา (ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร)

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการศึกษา

 

สรุปสาระสำคัญ

 • ประธานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างไรที่จะเกิด Interaction ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้มากขึ้น โดยต่างประเทศกำลังให้ความสนใจเรื่อง Flip classroom ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนห้องเรียนแบบใหม่เพื่อให้เกิดรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึ้น
   
 • ทีม Learning space ได้นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของ มจธ. ที่สามารถจัดเป็น Learning space ได้ รวมทั้งห้องเรียนแบบใหม่โดยมีแนวคิดจากการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL classroom ซึ่งแบ่งประเด็นสำคัญออกเป็น 2 ส่วน คือTeaching Environment และ Learning Environment  ซึ่งมีรูปแบบห้องเรียนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน
   
 • ทีม Learning spaceยังได้นำเสนออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องเรียนแบบใหม่ที่การเรียนการสอนจะถูกเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยสามารถชมรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้

http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=learning-space-part1

http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=learning-space-part2

http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=learning-space-part3

http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=learning-space-part4

 • ทีมพัฒนาการศึกษาจะพัฒนารูปแบบห้องเรียนแบบใหม่ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจำนวน 10 ห้อง ก่อนการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมพร้อมการปรับเปลี่ยนภาคเรียนใหม่

 

สรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการ

 • มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์/ทีม Learning space / ฝ่ายพัฒนาการศึกษา (กองบริการการศึกษา)หารือถึงแนวทางการปรับปรุงห้องเรียนต้นแบบจำนวน 10 ห้องให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม 2555
 • มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาการศึกษา (กองบริการการศึกษา) ดำเนินการเรื่องการจัดฝึกอบรมการสร้าง Active learning โดยใช้  Tablet  เพื่อรองรับการใช้งานกับห้องเรียนแบบใหม่
 • หน่วยงานภายใต้ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ปรับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาฉบับปัจจุบัน
 • ติดตามผลการปรับแก้ไขข้อมูลKMUTT QF

 

**นัดประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 10เมษายน2555 เวลา 9.00 น. ห้อง 413 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 

 • ติดตามงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
 • ห้องเรียนห้องใหญ่ (Large Class)
 • การวัดผลประเมินผล (Assessment)